13.11.2021

Server Release

active

.

Naxxramas

Naxxramas

24.11.2021

Arena season

24.11.2021

Arena season 5
begins

Obsidian Sanctum

Obsidian Sanctum

01.12.2021

Eye of Eternity

08.12.2021

Eye of Eternity

Ulduar Release

Ulduar Release

12.01.2022

12.01.2022

Season 5 ENDS

close

.

¦

19.01.2022

Season 6 BEGINS

close

.

¦

04.05.2022

Season 6 ENDS

close

.

¦

11.05.2022

Season 7 BEGINS

close

.

Trial of the Champion

Trial
of the
Champion

11.05.2022

Trial of the Crusader

11.05.2022

Trial
of the
Crusader

29.06.2022

Season 7 ENDS

close

.

Icecrown Citadel

Icecrown Citadel

29.06.2022

Arena season 8

06.07.2022

Arena season 8
begins

.

close

03.08.2022

Ruby Sanctum